ყოველთვიური არქივები: მაისი2023

Meeting of the parliamentary political group and political party “European Socialists” with members of the European Parliament Clare DALY and Mick WALLACE

🔺 Meeting of the parliamentary political group and political party “European Socialists” with members of the European Parliament Clare DALY and Mick WALLACE.
🔴 Important political and economic issues in the country were discussed at the May 29 meeting held in the Supreme Legislative Body, which was held together with the parliamentary political group “European Socialists” and MEP Clare DALY and Mick WALLACE.
🔴 The chairman of the political group, Fridon Injia, drew attention to the 12 recommendations of the European Union at the meeting and noted that it was invented to change the government of “Georgian Dream” and all the actions of the West in relation to Georgia are part of the system, the goal of which is to have a manageable government in the country.
🔴 At the same time, the deputy emphasized that the Georgian government has mistakes in some important part of its governance, and in this regard, as the chairman of the political group, he very often speaks about these problems from the parliamentary tribune. Moreover, he always offers the government the ways to solve these problems in an argumentative manner.
“There are a number of issues where the government should make more efforts and understand the political and economic situation as much as possible, because it is the government that is responsible to the population of the country. He should do everything first to maintain peace, stability and economic development of the country. Georgia must now regain its rightful place in the Caucasus region, the place it has always occupied historically.” – noted Fridon Injia.
🔴 The MP considers the rule of law and law enforcement to be one of the main issues, regardless of a person’s high political position.
“Only the feeling of justice and the supremacy of the law will give the society an incentive to overcome any problem facing the country, which will become the starting point for the progress and development of the state,” he said.
🔴 The chairman of the political group drew attention to the current political situation in the country regarding the status of the candidate of the European Union and stated that the country is practically under daily pressure from the West and internal destructive and radical forces in the country, which is directed against the statehood, sovereignty, and independence of the country.
🔴 “Given this situation, your voice and political statements from the high tribune of the European Parliament are of the utmost importance to protect Georgian statehood and the interests of the country’s population.” – said Fridon Injia.
🔴 The chairman of the political group believes that President Zurabishvili’s visit to Brussels and his speech in the European Parliament should serve the truth and the interests of the country, and in the event that unjust and slanderous messages are broadcast by the President of Georgia, in such a case his speech should not be ignored and he should receive an adequate response. It was issued by the MEPs themselves, who have a complete and realistic picture of the current events in Georgia.
🔴 In turn, MEPs Clare DALY and Mick WALLACE said that they share the views of the chairman of the parliamentary political group and political party “European Socialists” Fridon Injia and his members regarding the current political issues in the country.
🔴 They also believe that Georgia really deserved to be granted the status of a candidate for the European Union.
🔴 “Of course, there is no alternative to peace. People die in war and big arms manufacturing corporations get rich. Therefore, we do not consider that you have a pro-Russian position, but we believe that you express the opinion of the people, and this is absolutely true.” – said Mick Walls.
🔴 According to him, the West will always use Georgia’s geopolitical location for political and economic pressure based on its interests.
🔴 According to Claire Dale, the European Union, together with the United States of America, really has its own interests in relation to Georgia, and the bold steps of the country’s current government, which serve the primary interests of the Georgian population, are not really acceptable to it.
🔴 Vice-speaker of the Parliament, member of the political group, Avtandil Enukidze, and member of the political group, Deputy Chairman of the Foreign Relations Committee, David Zilfimiani, stated their positions at the meeting. They supported the main pathos, principles and opinions of the MEPs, which they voice from the high tribune of the European Parliament in relation to Georgia.
🔴 Temur Fifi and Ilia Lobzhanidze, representatives of the “Socialist Platform” of Georgia, also attended the meeting.
Temur Fifia emphasized the convergence of the main principles of socialist ideology and expressed hope thatRegarding future fruitful cooperation.
🔴 At the meeting, an agreement was reached between the two political forces on the signing of a memorandum of joint cooperation, which will be signed in the coming days.

statement

statement
Statement of the party “European Socialists”.
Today, there is a sea of lies against our country, statehood and sovereignty, and we, the parliamentary political group and the “European Socialists” political party, are working quite actively in various European structures, especially in the European Parliament, in order to neutralize as much as possible the slander and treasonous actions towards the country that It derives only from narrow political interests.
✅It should be noted that we have very business and partnership relations with our fellow MEPs who stand on the platform of social justice, country’s independence and identity. They are on the side of the Georgian people and the Georgian state in the fight for justice, a dignified future of the country and peaceful coexistence.
✅There is a memorandum of understanding of cooperation and political partnership between the political party “European Socialists” and the political group of the European Parliament, which is based on the main historical, cultural, ethnic and economic development principles of the Georgian state.

(Оригинал) Заявление партии «Европейские Социалисты»

31.05.23

Сегодня против Грузии, ее государственности и суверенитета направлено море лжи. Поэтому мы, как парламентская политическая группа и политическая партия «Европейские Социалисты», активно работаем в разных евроструктурах, особенно в Европарламенте, для того, чтобы максимально нейтрализовать клевету и предательские действия против Грузии, исходящие исключительно из узких политических интересов.

✅Следует отметить, что у «Европейских Социалистов» очень деловые и партнерские отношения с коллегами депутатами из Европарламента, которые стоят на платформе социальной справедливости, независимости страны и сохранения идентичности. Они поддерживают грузинский народ и грузинское государство в борьбе за справедливость, достойное будущее и мирное сосуществование.

✅Между политической партией «Европейские Социалисты» и политической группой Европарламента разработан Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве и политическом партнерстве, который основан на ключевых исторических, культурных, этнических и экономических принципах развития грузинского государства.

(Оригинал)Встреча парламентской политической группы «Европейские Социалисты» с депутатами Европарламента Клэром Дэйли и Миком Уоллесом

31.05.23

🔴 В Парламенте Грузии состоялась первая официальная встреча  парламентской политической группы «Европейские Социалисты» с депутатами Европарламента Клэром Дэйли (Clare Daly) и Миком Уоллесом (Mick Wallace), на которой стороны обсудили актуальные политические и экономические вопросы, как внутри страны, так и на международном уровне.  

🔴 Как отметил глава «Европейских Социалистов» Фридон Инджия, 12 рекомендаций Евросоюза выдуманы для того, чтобы добиться смены власти в Грузии, и действия Запада, в целом, являются частью системы, которая целенаправленно стремится сформировать в стране  управляемое правительство.

🔴 «Есть ряд вопросов, по которым правительство Грузии должно приложить больше усилий и более глубоко осмыслить текущую политическую и экономическую ситуацию, потому что именно правительство несет ответственность перед своим народом. В первую очередь, власть Грузии должна сделать все для сохранения мира, стабильности и экономического развития страны. Грузия должна вернуть свое достойное место в регионе Южного Кавказа, место, которое она исторически всегда занимала», — заявил депутат Инджия.

🔴 При этом он подчеркнул, что приоритетом среди важнейших вопросов правления в стране является верховенство закона и права, вне зависимости от высоких должностных политических статусов людей.

 “Только ощущение верховенства закона и справедливости при его исполнении даст обществу стимул к преодолению любых проблем, стоящих перед страной, что станет отправной точкой прогресса и развития государства”, – отметил он.

🔴 Председатель политической группы акцентировал внимание на политическую ситуацию в стране, развивающуюся вокруг вопроса получения статуса кандидата в ЕС и заявил, что Грузия, практически, ежедневно находится под давлением Запада и внутренних деструктивных, радикальных сил, которые действуют ​​против государственности, суверенитета и независимости страны.

🔴 «В этой ситуации ваш голос и политические заявления с высокой трибуны Европарламента имеют огромное значение для защиты государственности Грузии и интересов населения страны», — заявил Фридон Инджия.

🔴 Он считает, что намеченный на ближайшие дни визит президента Саломэ Зурабишвили в Брюссель и ее выступление перед Европарламентом должны послужить интересам Грузии, а в случае распространения необъективных и клеветнических заявлений, ее  выступление не должно быть проигнорировано, и в таком случае будет необходимо со стороны евродепутатов, имеющих полную и реалистичную картину событий, происходящих в Грузии, дать адекватный ответ.

🔴 В свою очередь, евродепутаты Клэр Дэйли и Мик Уоллес заявили, что разделяют взгляды грузинских «Европейских Социалистов» относительно текущих политических событий и подчеркнули, что  Грузия действительно заслуживает статус кандидата членства в ЕС.

🔴 “Конечно же миру и мирному развитию нет альтернативы. Огромное количество людей гибнет на войне, а крупные корпорации, производящие оружие, богатеют. Поэтому мы не считаем, что у вас пророссийская позиция, мы считаем, что вы выражаете мнение народа, и это абсолютно правильно», — заявил Мик Уоллес.

🔴 По его словам, Запад всегда будет пытаться использовать геополитическое положение Грузии для политического и экономического давления, исходя из своих интересов.

🔴 По словам Клэр Дэйли, у ЕС вместе с США, действительно есть свои интересы в отношении Грузии, и смелые шаги нынешнего правительства страны, служащие жизненно важным интересам населения Грузии, действительно не приемлемы для них.

🔴 Свою позицию на встрече изложили также вице-спикер Парламента, член политической группы, Автандил Енукидзе и член политической группы, заместитель председателя Комитета по международным отношениям Давид Зилпимиани. Грузинские депутаты подчеркнули , что разделяют ту позицию, принципы и мнения депутатов Европарламента о Грузии, которые они озвучивают с высокой трибуны.

🔴 На встрече также присутствовали представители «Социалистической платформы» Грузии Темур Пипия и Илья Лобжанидзе, которые отметили важность соответствия и общности основных принципов социалистической идеологии и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.    

საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის და პოლიტიკური პარტია „ევროპელი სოციალისტების“ შეხვედრა ევროპარლამენტის წევრებთან კლერ დეილისთან (Clare DALY) და მიკ ვოლასთან (Mick WALLACE)

🔺 საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის და პოლიტიკური პარტია „ევროპელი სოციალისტების“ შეხვედრა ევროპარლამენტის წევრებთან კლერ დეილისთან (Clare DALY) და მიკ ვოლასთან (Mick WALLACE).

🔴ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხები განიხილეს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში გამართულ 29 მაისის შეხვედრაზე, რომელიც საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფს „ევროპელ სოციალისტებსა“ და ევროპარლამენტარ კლერ დეილისთან (Clare DALY) და მიკ ვოლასთან (Mick WALLACE) ერთად გაიმართა.

🔴პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარემ ფრიდონ ინჯიამ შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის 12 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ იგი მოგონილია „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების შესაცვლელად და მთლიანობაში დასავლეთის ყველა ქმედება საქართველოსთან მიმართებაში არის სისტემის ნაწილი, რომლის მიზანია ქვეყანაში ჰყავდეთ მართვადი ხელისუფლება.

🔴 ამასთან დეპუტატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას თავისი მმართველობის გარკვეულ მნიშვნელოვან ნაწილში აქვს შეცდომები და ამასთან დაკავშირებით იგი, როგორც პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე, ძალიან ხშირად საუბრობს საპარლამენტო ტრიბუნიდან. უფრო მეტიც, იგი ხელისუფლებას ყოველთვის არგუმენტირებულად სთავაზობს ამ პრობლემების გადაჭრის გზებს.
„არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ხელისუფლებას მართებს მეტი ძალისხმევა და პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ვითარების მაქსიმალურად გააზრება, რადგან სწორედ ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ქვეყნის მოსახლეობის წინაშე. მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს პირველ რიგში მშვიდობის, სტაბილურობის შესანარჩუნებლად და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. საქართველომ უნდა დაიბრუნოს თავისი ღირსეული ადგილი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ის ადგილი, რომელიც მას ისტორიულად ყოველთვის ეკავა“, – აღნიშნა ფრიდონ ინჯიამ.

🔴 დეპუტატს ერთ-ერთ მთავარ საკითხად მიაჩნია კანონის უზენაესობა და სამართლის აღსრულება განურჩევლად პირის ნებისმიერი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობისა.
„მხოლოდ სამართლიანობის განცდა და კანონის უზენაესობა მისცემს საზოგადოებას ქვეყნის წინაშე არსებული ნებისმიერი პრობლემის დაძლევის სტიმულს, რაც სახელმწიფოს წინსვლისა და განვითარების საწინდარი გახდება“, – აღნიშნა მან.

🔴 პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში დღეს არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ქვეყანა პრაქტიკულად, ყოველდღიურ რეჟიმში განიცდის უმძიმეს ზეწოლას დასავლეთისა და ქვეყნაში არსებული შიდა დესტრუქციული და რადიკალური ძალების მხრიდან, რაც მიმართულია ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის, სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ.

🔴 „ამ ვითარების გათვალისწინებით, უმნიშვნელოვანესია თქვენი ხმა და პოლიტიკური განცხადებები ევროპარლამენტის მაღალი ტრიბუნიდან ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად“, – განაცხადა ფრიდონ ინჯიამ.

🔴 პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ვიზიტი ბრიუსელში და მისი გამოსვლა ევროპარლამენტში უნდა ემსახურებოდეს სიმართლეს და ქვეყნის ინტერსებს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან გაჟღერებული იქნება უსამართლო და ცილისმწამებლური გზავნილები, ასეთ შემთხვევაში მისი გამოსვლა უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს და მას საკადრისი პასუხი უნდა გაეცეს თავად ევროპარლამენტარების მხრიდან, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე სრულ და რეალისტურ სურათს ფლობენ.

🔴 თავის მხრივ, ევროპარლამენტარებმა კლერ დეილიმ (Clare DALY) და მიკ ვოლასმა (Mick WALLACE) განაცხადეს, რომ ისინი იზიარებენ საპარლამენტო პოლიტკური ჯგუფისა და პოლიტიკური პარტიის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარის ფრიდონ ინჯიას და მისი წევრების ხედვებს ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით.

🔴 ასევე მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებდა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას.

🔴 „რა თქმა უნდა, მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ომში იხოცებიან ადამიანები და მდიდრდებიან იარაღის მწარმოებელი მსხვილი კორპორაციები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვთვლით, რომ თქვენ პრორუსული პოზიცია გაქვთ, არამედ მიგვაჩნია, რომ თქვენ გამოხატავთ ხალხის აზრს, და ეს აბსოლუტურად მართალია“, – განაცხადა მიკ ვოლასმა.

🔴 მისივე თქმით, დასავლეთი საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდებარეობას ყოველთვის გამოიყენებს პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლისთვის თავისი ინტერსებიდან გამომდინარე.

🔴 კლერ დეილის განცხადებით, ევროკავშირს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად მართლაც აქვს თავისი ინტერესები საქართველოსთან მიმართებაში და მისთვის ნამდვილად არ არის მისაღები ქვეყნის დღევანდელი ხელისუფლების ის თამამი ნაბიჯები, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის უპირველეს ინტერესებს ემსახურება.

🔴 შეხვედრაზე საკუთარი პოზიციები დააფიქსირეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, პოლიტიკური ჯგუფის წევრმა, ავთანდილ ენუქიძემ და პოლიტიკური ჯგუფის წევრმა, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ დავით ზილფიმიანმა. მათ მხარი დაუჭირეს ევროპარლამენტარების იმ ძირითად პათოსს, პრინციპებსა და მოსაზრებებს, რომელსაც ისინი აჟღერებენ ევროპარლამენტის მაღალი ტრიბუნიდან საქართველოსთან მიმართებაში.

🔴 შეხვედრას ასევე, ესწრებოდნენ საქართველოს „სოციალისტური პლატფორმის“ წარმომადგენლები თემურ ფიფია და ილია ლობჟანიძე.
თემურ ფიფიამ ხაზი გაუსვა სოციალისტური იდეოლოგიის ძირითადი პრინციპების თანხვედრას და იმედი გამოთქვა სამომავლო ნაყოფიერ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.

🔴 შეხვედრაზე ორ პოლიტიკურ ძალას შორის მოხდა შეთანხმება ერთობლივი თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების შესახებ, რომელსაც უახლოეს დღეებში ხელი მოეწერება.