რა არის სოციალიზმი?

რა არის სოციალიზმი?

იდეოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს სოციალური თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული საზოგადოების მშენებლობას;